Condicions de venda

1. Objecte

Aquestes Condicions Generals regulen les compres electròniques que realitzi a través de la pàgina web http://www.chocolat-te.cat (en endavant, la "Botiga") i quedaran incorporats en el seu contracte de compra (en endavant, el "Contracte ") en prémer el botó de" Realitzar Pagament "al final del Procés de compra, quedant obligat des d'aquest moment al compliment de l'estipulat en les mateixes.

Chocolat amb seu social i botiga física a la Carrer Mercat 14 (Plaça Mercadal 40), 08030 (Barcelona) i NIF 37797280T.

chocolat-te.cat pot modificar aquestes Condicions Generals de Compra en qualsevol moment. Les modificacions realitzades, no afectaran, en cap cas, a les compres que s'hagin efectuat amb anterioritat a l'aprovació d'aquestes modificacions que es regiran en tot cas per les Condicions Generals vigents en el moment de realitzar aquestes altres compres. És responsabilitat del client conèixer les Condicions Generals de Compra vigents en el moment de l'inici del Procés de Compra.

Aquestes Condicions Generals poden ser completades o modificades per clàusules particulars o condicions específiques de certs productes, especialment, pel que fa a exclusió de drets de desistiment, canvis o devolucions pugui referir-se. Consulteu atentament la informació del producte per conèixer aquestes condicions particulars.

El document electrònic en què es formalitzi el contracte serà arxivat per http://www.chocolat-te.cat, podent consultar-se a través del nostre web prèvia autenticació amb el seu usuari i contrasenya o els mitjans que s'estableixin en cada cas. Es pot sol·licitar aquesta còpia en paper a través dels mitjans d'Atenció al Client previstos en aquestes Condicions Generals de Compra.

2. Registre com a usuari

Per facilitar la compra electrònica i evitar demanar als clients les mateixes dades cada vegada que realitzin una nova compra, cal registrar-se com usuari de la Botiga. Aquest registre d'usuari pot realitzar-se en qualsevol moment a través de la secció "El meu compte" o bé, durant el propi procés de compra. En finalitzar el procés de compra rebrà un correu electrònic confirmant que el procés ha finalitzat correctament.

Podrà accedir a la secció "El meu compte" amb el seu nom d'usuari i contrasenya o els mitjans que, en cada cas, habiliti chocolat@chocolat-te.cat per autenticar als usuaris. Associat al seu registre d'usuari, pot utilitzar cookies o altres mitjans similars que permetin registrar les seves preferències de navegació i identificar-se quan es connecti des d'un mateix equip.

A través de "El meu compte" podrà accedir al seu històric de compres, consultar i editar les seves dades de registre, sol·licitar una còpia del Formulari de Devolució i altres tràmits i gestions relacionades amb les seves compres.

El registre com a usuari de chocolat-te.cat és gratuït i no està sotmès a condició ni cap contrapartida. Pot donar-se de baixa com a usuari en tot moment enviant un correu electrònic a chocolat@chocolat-te.cat. La baixa com a usuari comportarà la cancel·lació de les seves dades de caràcter personal d'usuari així com la impossibilitat de realitzar compres en línia en el futur fins que no es torni a donar d'alta com a usuari.

3. Qualitat dels serveis de contractació electrònica

chocolat-te.cat garanteix que els productes que es comercialitzen a través de la Botiga són de la mateixa qualitat i prestacions que els que es venen a l'establiment físic de Chocolat.

Chocolat.cat ha realitzat els seus millors esforços perquè la representació de la imatge dels productes a la Botiga sigui el més fidel possible a la realitat. No obstant això, algunes característiques, com els colors o la textura, poden no ser correctament apreciades a partir de les imatges o patir variacions depenent de les condicions del monitor.

Els productes publicats en www.chocolat-te.cat van acompanyats de la següent informació:

Nom de l'article

referència

Preu (amb impostos inclosos)

4. Termini de vigència de l'oferta

Sense perjudici del que disposa la legislació específica, les ofertes o propostes de contractació per via electrònica són vàlides durant el període que fixi chocolat-te.cat o, si no, durant tot el temps que romanguin accessibles als destinataris.

5. Disponibilitat del producte

Si en el moment de l'emissió de la comanda, detectéssim que no hi ha existències d'algun dels productes inclosos en el mateix, ens posaríem en contacte amb vostè per comunicar-li la impossibilitat de subministrar aquest article i procediríem a l'abonament de l'import corresponent. L'anterior s'entén sense perjudici dels drets legals que poden correspondre com a consumidor.

6. Procés de compra

El procés de compra és compost dels següents tràmits:

Selecció de productes: Navegui per la nostra pàgina i premi el botó "Comprar" cada vegada que desitgi incorporar un producte a la compra. El carret de compra conté el nom de l'article seleccionat, la referència, el color, la mida, la quantitat i el preu en euros.

Inici del procés de compra: per iniciar el procés de compra premi el botó "fer comanda". En cas que no estigui donat d'alta com a Usuari o no hagi accedit com a tal, es demanarà prèviament que ho faci.

Verificació de les dades de la compra: Prèviament a seleccionar el mitjà de pagament podrà verificar les dades de la seva compra i corregir qualsevol error produït en la introducció de dades. Una vegada que hagi verificat les seves dades, confirmi la seva comanda.

Selecció del mitjà de pagament: Seleccioneu el mitjà de pagament que prefereixi i premi el botó de "Fer Pagament". En aquest moment, el sistema li redireccionarà al sistema de pagament triat on ha de facilitar totes les dades necessàries per a aquest mitjà de pagament. Aquest serà l'únic moment en què se li demanarà aquesta informació.

En el moment en que faciliti totes les dades necessàries i premi el botó de confirmació de compra el contracte quedarà perfeccionat a tots els efectes.

Confirmació de compra: Un cop rebem la seva acceptació, chocolat-te.cat emetrà una confirmació en pantalla que podrà arxivar i que contindrà la següent informació:

Número de comanda

Data de comanda

Resum dels productes que s'inclouen en la compra

En tot cas, abans de les 24 hores següents, chocolat-te.cat emetrà una confirmació de la compra per correu electrònic.

Durant tot el procés de compra pot consultar les presents Condicions Generals de Compra així com conèixer el preu final dels productes seleccionats.

Un cop confirmada la compra, el client no podrà modificar ni cancel·lar la comanda fora dels casos previstos a la llei o en aquestes condicions generals.

7. Preu

Tots els preus indicats a la pàgina web van referits en euros i inclouen IVA, excepte els que tinguin per destinació Canàries, Ceuta i Melilla que inclouran els impostos i aranzels corresponents de sortida d'acord amb la normativa vigent en cada un d'ells.

Les despeses d'enviament apareixeran detallades al final del procés de compra, un cop hagi inclòs la direcció d'enviament. Aquestes despeses d'enviament dependran del lloc de lliurament i aniran a càrrec del client en la seva totalitat. Les despeses d'enviament totals es coneixeran en la fase de pagament del Procés de compra.

En les comandes amb destinació Canàries, Ceuta i Melilla les despeses d'enviament totals a què es refereix el paràgraf anterior ja inclouen els despatxos de duanes de sortida així com els impostos que puguin gravar la importació de productes en aquests territoris.

Les comandes internacionals podran estar subjectes a càrrecs de despatx de duanes que sempre aniran a càrrec del client.

De forma prèvia a la fase "Realitzar pagament" podrà conèixer el preu final complet de la seva comanda, desglossat, si escau, l'import dels increments o descomptes aplicats així com les despeses de transport o altres serveis addicionals.

8. Pagament i seguretat

pagament

Pot pagar les seves comandes realitzats en chocolat-te.cat amb les següents targetes de crèdit o dèbit emeses per entitats financeres espanyoles.

Seguretat en el pagament

Els seus pagaments en chocolat-te.cat es realitzen en temps real a través d'un TPV Virtual un cop s'hagi comprovat que les dades proporcionades són correctes. chocolat-te.cat garanteix que tractarà amb total seguretat i confidencialitat les dades corresponents al mitjà de pagament utilitzat. Les dades de la targeta utilitzada per al pagament es transmeten de forma encriptada SSL. Aquesta solució garanteix el secret de la comunicació a través d'un diàleg amb claus de xifrat.

Seguretat en la informació

En Chocolat treballem per garantir la protecció de la seva intimitat a Internet i la seguretat de les seves compres i de les seves dades. Chocolat tractarà en tot moment les dades de forma absolutament confidencial i d'acord amb els usos i finalitats expressament previstes per a cada cas. De la mateixa manera, l'informem que Chocolat té implantades les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa dels dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposats, tot això en compliment dels disposat en l'títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per qual es desplega la LOPD.

Tingueu en compte addicionalment, que els proveïdors o emissors dels mitjans de pagament utilitzats poden tenir adoptats altres mesures antifrau no controlades per chocolat-te.cat i que comporten el rebuig de cert tipus d'operacions. chocolat-te-cat no controla ni és responsable dels perjudicis que puguin ocasionar l'aplicació de les polítiques que tinguin aprovades els diferents proveïdors o emissors de mitjans pagament.

Queda prohibida la utilització d'un mitjà de pagament titularitat d'un tercer excepte en el cas que es compti amb l'autorització expressa de l'esmentat tercer, sent de la seva responsabilitat la prova d'aquesta autorització i assumint tots els danys i perjudicis que es produeixin a chocolat -te.cat.

9. Factura

chocolat-te.cat li enviarà el justificant de compra en paper juntament amb la seva comanda. Les factures podran descarregar des de la zona de comandes.

Les comandes aniran sempre acompanyats de factura. A aquest efecte, el client haurà d'introduir el seu DNI o document nacional equivalent en el camp corresponent durant el procés de compra.

10. Lliurament

Es produeix el lliurament en el moment en que rebi en la direcció assenyalada per a l'enviament. En el lliurament a domicili serà necessari que el receptor ferm l'albarà o document que justifiqui el lliurament de la comanda. La signatura de l'albarà no implica conformitat i únicament serveix per acreditar que s'ha produït el lliurament. No afecta per tant als seus drets contractuals ni suposa conformitat amb un producte en males condicions. Sense perjudici dels seus drets contractuals i legals, preguem als efectes de poder tramitar qualsevol incident relacionat amb l'enviament de la mercaderia ens comuniqui en un termini no superior a 24 hores qualsevol incident relacionat amb l'enviament, com ara falta o pèrdua d'algun els productes adquirits, producte danyat, mercaderia oberta, etc. Recordeu que la signatura de l'albarà és necessària per fer lliurament del producte per la qual cosa s'ha d'assegurar que altres persones poden rebre la compra al seu nom. chocolat-te.cat no admet cap responsabilitat per la recepció que faci una altra persona en el seu nom sense la deguda autorització quan aquesta recepció s'efectuï correctament en el lloc de lliurament assenyalat.

El lliurament a domicili es realitzarà de dilluns a divendres de 10h a 20h. No realitzem lliuraments els dissabtes ni els diumenges.

El lliurament, a domicili o en botiga, comporta la transmissió del risc i, en conseqüència, que el deteriorament dels productes, pèrdua o robatori que pugui produir-se des d'aquest moment no siguin responsabilitat de xocolata-te-cat.

chocolat-te.cat no admet com adreces vàlides d'enviament a domicili els apartats de correus. En cas que el Contracte inclogui una adreça d'un apartat de correus, el contracte no serà vàlid ni obligarà per tant a chocolat-te.cat seu compliment que pot notificar sense aquesta circumstància i retrotraure els càrrecs realitzats.

Els terminis aproximats de lliurament són els següents:

- Enviament a domicili:

A territoris peninsulars d'Espanya i Balears: 48/72 hores (dies laborables).

A la resta del món entre 3 i 11 dies laborables depenent del país i tipus d'enviament.

11. Devolucions

Chocolat li ofereix la possibilitat de tornar les seves compres en el termini màxim de 14 dies des de la data de lliurament, sempre que els productes adquirits no hagin estat usats i es trobin en perfecte estat (excepte articles especificats).

Per devolucions d'articles en promoció el descompte s'apliqui sobre un únic article o promocions amb descompte sobre el total d'una compra, la quantitat a retornar serà aquella que el client va pagar per l'article, que apareixerà en el justificant de compra i no el preu que l'article tenia sense la promoció. En el cas que hi hagi utilitzat per a la compra cupons descompte, tingui en compte que no es reemborsarà el valor del cupó descompte empleat.

Tots els imports que hagin estat prèviament cobrats per Chocolat i que haurien de ser retornats als clients de conformitat amb el que preveu la present clàusula, seran abonats, en la mesura del possible, a través del mateix mitjà de pagament que s'hagués utilitzat durant la compra.

Les condicions establertes per a les devolucions en aquesta clàusula s'entendran sense perjudici dels drets imperatius que tingui el consumidor de conformitat amb la legislació vigent. En conseqüència, quan la devolució s'efectuï dins dels 14 primers dies des del moment del lliurament, prevaldrà sobre el que s'estableix en aquesta clàusula el que disposen els articles 68 i següents del Text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre.

chocolat-te.cat es reserva el dret a rebutjar devolucions enviades fora del termini fixat, o articles que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser enviats al client.

1. devolucions:

No s'admeten canvis o devolucions a les nostres botiga física. Per realitzar devolucions per correu ha de seguir els següents passos:

1.1-Contacti amb el nostre departament d'atenció al client per obtenir un codi de devolució.

1.2-Completi el formulari de devolució que va rebre amb la seva comanda indicant el seu número de comanda i les referències dels articles que vol tornar. Si ja no té aquest document, pot sol·licitar-ho a través del departament d'Atenció al client, una vegada que s'hagi identificat. Als efectes previstos en el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre aquest document tindrà la consideració de document de desistiment.

1.3-Col loqueu les peces a tornar en una caixa juntament amb el formulari de devolució que li enviem. Els productes aniran embolicats mitjançant un precinte transparent que li permetrà comprovar els productes sense necessitat de desprecintar els mateixos. Per raons d'higiene, no acceptem devolucions d'aquests productes quan no estiguin en el seu embolcall original precintat.

Chocolat es reserva el dret a rebutjar devolucions enviades fora del termini fixat, o peces que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser enviades al client.

chocolat-te.cat no es farà responsable de les devolucions que no arribin al seu magatzem. Les despeses d'enviament dels articles que desitgi retornar, sent al seu càrrec.

1.4- Envieu la devolució a l'adreça:

Chocolat

Carrer Mercat 14 (Plaça Mercadal 40)

08030 BARCELONA ESPANYA

1.5-Chocolat no acceptarà devolucions enviades a ports deguts. Els articles retornats seran acuradament inspeccionats. Quan el producte es trobi en perfecte estat i amb les etiquetes interiors, es procedirà a abonar l'import corresponent, durant els 3-4 dies següents a la recepció de la devolució, de la mateixa manera que van ser pagats.

 2. devolucions de productes defectuosos:

Per correu: Per tornar un article defectuós ha de seguir els següents passos:

2.1-Contacti de forma immediata amb el nostre departament d'atenció al client per obtenir un codi de tara. Haurà d'indicar el número de la comanda, la referència de l'article defectuós i una descripció de la tara enviant un correu a chocolat@chocolat-te.cat.

Els productes aniran embolicats mitjançant un precinte transparent que li permetrà comprovar els productes sense necessitat de llevar-los el precinte. Per raons d'higiene, no acceptem devolucions d'aquests productes quan no estiguin en el seu embolcall original precintat.

2.2-Completi el formulari de devolució que va rebre amb la seva comanda indicant el seu número de comanda i les referències dels articles que vol tornar. Si ja no té aquest document, pot sol·licitar-ho a través del departament d'Atenció al client, una vegada que s'hagi identificat. Als efectes previstos en el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre aquest document tindrà la consideració de document de desistiment.

2.3-Col·loqui de l'article defectuós juntament amb el formulari de devolució en una caixa.

2.4-Un missatger autoritzat per Chocolat passarà a buscar el paquet pel seu domicili o adreça indicada en el nostre departament d'atenció al client.

2.5-Un cop rebut l'article, chocolat-te.cat procedirà a examinar detingudament el producte retornat. En el cas en que l'article sigui defectuós, procedirem al canvi del mateix. El canvi s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 7 dies següents a la recepció a chocolat-te.cat de l'article. En el cas de no disposar estoc, es retornarà l'import en el termini de 7 dies.

El que preveu aquesta clàusula per a la devolució de productes defectuosos s'entén sense perjudici dels drets imperatius que tingui el consumidor per reparar o substituir el producte, rebaixar el preu o resoldre el contracte de conformitat amb el que disposa el Capítol II, del Títol V , del Llibre II del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre.

12. Força major o cas fortuït

chocolat-te-cat no serà responsable per l'incompliment total, compliment defectuós o retard en el compliment de qualsevol de les obligacions al seu càrrec que tinguessin la seva causa en algun supòsit de força major o cas fortuït. Les obligacions de termini que pugui haver quedaran suspeses en aquests casos durant tot el període durant el qual es prolongui la situació de força major o cas fortuït, es reprendrà el còmput una vegada desaparegui aquesta circumstància de força major o cas fortuït.

13. Atenció al client

Si té qualsevol dubte, suggeriment, reclamació o vol fer alguna consulta sobre la nostra botiga online, contacti amb el servei d'Atenció al Client de xocolata-te-cat per qualsevol dels següents mitjans:

- Per correu electrònic a l'adreça: chocolat@chocolat-te.cat

De conformitat amb el que preveu l'article 27.3 de la Llei 11/1998, de 9 de juliol, de protecció dels consumidors, l'informem que a la seu social de xocolata-te-cat hi ha fulls de reclamacions a la seva disposició.

chocolat-te-cat resoldrà les reclamacions que ens dirigeixi el més aviat possible i, en tot cas, abans del termini d'un mes. En cas que aquesta reclamació no es resolgui satisfactòriament, podrà accedir al sistema de resolució extrajudicial de conflictes que s'indica en el punt anterior.

14. Integritat del contracte

Les presents Condicions Generals de Compra i tot document al qual es faci referència expressa a les mateixes (com clàusules particulars o condicions específiques establertes per a certs productes i adequadament acceptades per vostè en el moment d'acceptar la compra dels mateixos), constitueixen la totalitat del contracte, substituint a qualssevol altres acords o pactes que les parts haguessin pogut convenir de forma verbal o escrita amb anterioritat a la celebració del contracte.

15. Llei aplicable

La Llei aplicable al Contracte serà la llei espanyola sense perjudici dels casos en què pogués arribar a ser d'aplicació de forma imperativa les lleis d'altres estats.

16. Dret de desistiment

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar Chocolat, Carrer Mercat 14 (Plaça Mercadal 40), 08030 - Barcelona (Espanya); 932745767, chocolat@chocolat-te.cat, la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca.

Té vostè, així mateix, l'opció d'omplir i enviar electrònicament Formulari de Desestimiento.pdf o qualsevol altra declaració inequívoca a través del nostre lloc web chocolat@chocolat-te.cat. Si recorre a aquesta opció, li comunicarem sense demora en un suport durador la recepció de l'esmentat desistiment.

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici de la seva part d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

El consumidor serà el responsable d'assumir els costos de devolució del producte.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informe de la seva decisió de desistir del present contracte, sota pena d'incórrer en retard injustificat, amb imposició de retornar el doble de la quantitat deguda. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

17. Garantia legal

A més dels seus drets legals i la garantia de 14 dies de devolució voluntària, els clients a la Unió Europea (excepte Regne Unit) tindran una garantia postvenda, de dos anys des de la data de lliurament del producte, per a la reparació o reemplaçament de productes comprats a Chocolat si fossin defectuosos o disconformes amb l'anunciat. Vostè pot demanar el reemborsament o la rebaixa del preu del producte quan no hagués tingut lloc la reparació o reemplaçament del producte en un temps raonable o sense més inconvenients per a vostè.

Si vostè com a consumidor considera que els seus drets han estat vulnerats, pot dirigir les seves queixes a través de l'adreça de correu electrònic chocolat@chocolat-te.cat per sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies. En aquest sentit, d'acord amb el Reglament Nº 524/2013 de la UE, l'informem que vostè té dret a sol·licitar amb nosaltres una resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible a través de l'adreça d'Internet http: // ec. europa.eu/consumers/odr/.